Association > About Us > Our Commitment > Website Privacy Information > Thông tin về quyền riêng tư trên trang WEB

Thông tin về quyền riêng tư trên trang WEB

Commitment

Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc nỗ lực bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân của bệnh nhân, nhân viên, thiện nguyện viên, sinh viên, tư vấn viên và các đối tác cộng đồng, v.v. phù hợp với tất cả các luật hiện hành của tỉnh và liên bang. Mỗi nhân viên của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc phải tuân theo thủ tục và nguyên tắc của Hội khi xử lý thông tin cá nhân.

Thông Tin Về Quyền Riêng Tư Trên Trang Web này thông báo cho mọi người biết về cam kết của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc đối với việc quyền riêng tư và thiết lập các phương pháp để quyền riêng được bảo đảm. Thông Tin Về Quyền Riêng Tư Trên Trang Web này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân thuộc phạm vi sở hữu và quản lý của Hội Sức khỏe Tinh Thần Hồng Phúc.

  • Trang web của Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc gồm có thông tin về quyền riêng tư của chúng tôi và chia sẻ nguyên tắc của chúng tôi về thông tin cá nhân.
  • Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc có thể chia sẻ với các đối tác cộng đồng và/hoặc nhà tài trợ thông tin về cơ cấu dân số mà chúng tôi tổng hợp lại, nhưng những thông tin cá nhân có thể nhận dạng bất kỳ một cá nhân cụ thể nào đó sẽ không được tiết lộ.
  • Trang web này có thể gồm có các đường nối kết qua các trang khác, nhưng Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc không có trách nhiệm về nguyên tắc quyền riêng tư của những trang của các tổ chức khác.
  • Trong khi địa chỉ IP sẽ được ghi lại để quản lý trang web, quan sát việc sử dụng trang mạng của khách truy cập, và thu thập thông tin cơ cấu dân số, những địa chỉ IP này sẽ không bị nối kết với bất kỳ thông tin có thể nhận dạng nào.
  • Tại thời điểm khi thông tin được thu thập, khách truy cập trang web được lựa chọn từ chối việc thông tin cá nhân của họ có thể sẽ được sử dụng.
  • Trong hầu hết các trường hợp, khi nhận được văn bản yêu cầu và xác định nhận dạng thỏa đáng, Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc sẽ cho phép khách truy cập vào thông tin cá nhân của họ. Nếu khách phát hiện thông tin cá nhân của họ có sai sót, khách nên báo cho Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc biết càng sớm càng tốt để chỉnh sửa thích hợp. Nếu Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc từ chối yêu cầu của khách trong việc truy cập thông tin cá nhân của họ, Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc sẽ gửi văn bản thông báo lý do của sự từ chối. Khách có thể khiếu nại quyết định từ chối này.
  • Trong một số trường hợp cụ thể, Hội Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc có thể sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của cá nhân đó.

Để truy cập trọn bộ quy định và thủ tục bao gồm định nghĩa về thông tin cá nhân và thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ những vấn đề hay thắc mắc gì, vui lòng truy cập www.hongfook.ca/association, hoặc liên lạc Privacy Officer, 416-493-4242 x 2239.

Được cập nhật và phê duyệt tháng 9, 2019